Условия на ползване

Договор за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия www.azmedica.bg

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между “А-Зeт Медика България ООД”, от една страна, и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост “Клиент”, от друга, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез www.azmedica.bg продукти, както и условията за ползване на други услуги, предоставяни чрез уебсайта www.azmedica.bg

Чл. 1. Предмет

 1. А-Зeт Медика България ООД предоставя на Клиента възможност да се регистрира и да закупи предлаганите в онлайн магазина продукти, чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена. Клиентът трябва да се съобрази и спази настоящите Общи условия, както и на допълнително посочените на страницата www.azmedica.bg изисквания и условия, свързани с покупко-продажбата на конкретни стоки.
 2. А-Зeт Медика България ООД предоставя информация и услуги, на всички потребители на уебсайта www.azmedica.bg, независимо дали са регистрирани като Клиенти или не.
 3. Предлагането на продукти, услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от А-Зeт Медика България ООД.

Чл. 2. Регистрация

 1. Клиентът трябва предварително да се регистрира, за да има право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.azmedica.bg продукти, като попълни съответната електронна форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (online) в Интернет на страниците на www.azmedica.bg и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.
 2. При попълване на регистрационната форма клиентът е длъжен да предостави точни, пълни и верни данни относно самоличността си, точния си адрес, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от регистрационната форма на А-Зeт Медика България ООД данни, както и да ги актуализира при последвала промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна, ще ги актуализира своевременно.
 3. Ако Клиент на www.azmedica.bg предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в предоставените от него данни, А-Зeт Медика България ООД има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.
 4. Клиентът може свободно да поправя въведената от него в регистрационната форма информация преди приключване на заявката по чл. 3, ал. 1.

Чл. 3. Съгласие с Общите условия

 1. С осъществяването на клиентска регистрация в www.azmedica.bg клиентът автоматично се съгласява с Общите условия за покупко-продажба през www.azmedica.bg , с натискане на виртуалния бутон „Изпрати”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. По смисъла на закона за електронната търговия и електронния подпис, електронното изявление придобива качеството на електронен документ. В случай на възникване на правен спор, А-Зeт Медика България ООД има право да разполага с данните на Клиента и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му за възпроизвеждане на електронното изявление за приемане на Общите условия. При регистрация на Клиент – юридическо лице – в онлайн магазина следва да бъдат въведени пълни и коректни фирмени данни.
 2. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия при своята регистрация Клиентът може да извършва валидни заявки за покупка на предлаганите чрез www.azmedica.bg стоки. Клиентът се задължава да спазва клаузите на Общите условия.
 3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от лицето, на А-Зeт Медика България ООД и на трети лица при регистрацията илиизвършване на заявки за закупуване на предлагани в www.azmedica.bg стоки, както и при ползване на други услуги, достъпни през уебсайта www.azmedica.bg.

Чл. 4. Сключване на договора

 1. Договорът между страните влиза в действие от момента на постигане на съгласие, изразено по начина, посочен в чл. 3, ал.
 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.
 3. След сключване на договора А-Зeт Медика България ООД незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 3, ал. 1 като изпраща съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция, адрес на електронна поща.
 4. По смисъла на Закона за защита на потребителите, Клиентът има право в срок от 7 (седем) работни дни след сключването му, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор. Изявлението за отказ трябва да бъде изпратено до А-Зeт Медика България ООД по електронна поща на адрес: info@azmedica.bg или по тел: 02/ 983 11 81.
 5. При възникване на спор кое лице е изявило воля за приемане на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Чл. 5. Парола и потребителско име

 1. При регистрацията си Клиентът посочва потребителско име и парола за достъп до клиентския си профил в www.azmedica.bg
 2. Клиентът е длъжен да предприеме необходимите мерки, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и да уведомява незабавно А-Зeт Медика България ООД в случай на осъществен неправомерен достъп, или при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.
 3. С цел опазване сигурността при на данните за паролата, клиентът трябва да прекратява сесията, при влизане в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „Изход”.

Чл. 6. Промени в Общите условия

 1. Разнообразието от продукти, предлагани чрез www.azmedica.bg и услугите могат да бъдат допълвани и модифицирани с с цел усъвършенстване или актуализиране на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които имат отношение спрямо условията за предлагането им. В тази връзка настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от А-Зeт Медика България ООД.
 2. При извършване на промени в Общите условия, А-Зeт Медика България ООД се задължава да уведоми Клиента като изпрати на посочения от него адрес на електронна поща или публикува на видно място в www.azmedica.bg или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
 3. Ако Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.
 4. Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по чл. 4 се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до А-Зeт Медика България ООД по електронна поща на адрес: info@azmedica.bg или по тел: 02/ 983 11 81.
 5. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и А-Зeт Медика България ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на стока.

Допълнителни условия

  Чл.
 1. Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и трети лица, с които Клиентът се е свързал, използвайки услугите на А-Зeт Медика България ООД.

II. ПОКУПКА НА СТОКИ ПРЕЗ www.azmedica.bg

Публикуване на информация за стоките в www.azmedica.bg

Чл. 8.

 1. А-Зeт Медика България ООД публикува в www.azmedica.bg описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока и за правото на Клиента по чл. 4, ал. 3 и условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена на промоцията остават в сила.
 2. А-Зeт Медика България ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. Мнения и изображения, разполагани на www.azmedica.bg

Чл. 9.

 1. Клиентът може публикува свои мнения и коментари относно конкретни стоки предлагани в www.azmedica.bg Публична покана

Чл. 10.

 1. Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в www.azmedica.bg е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 12 начин. Заявка за покупка

Чл. 11.

 1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на продукти в www.azmedica.bg след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страниците www.azmedica.bg и натисне виртуалния бутон “Вход”.
 2. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
  • определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката, чрез натискане на виртуален бутон „Добави”, обозначен срещу съответна стока;
  • преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето за „Коментар”;
  • избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;
  • повторно потвърждение на заявката от бутона „Продължи”.
 3. Заявката за покупка на стока от www.azmedica.bg се счита за извършена след натискане на бутона “Потвърди”. До този момент Клиентът има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.
 4. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за А-Зeт Медика България ООД не възниква задължение за нейното изпълнение.
 5. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявения за покупка продукт и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.

Чл. 12. Потвърждаване получаването на заявката

 1. Заявка за покупка се приема от А-Зeт Медика България ООД, чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа: а. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на А-Зeт Медика България ООД (включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия; б. информация за основните характеристики на заявената стока; в. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси; г. стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка; д. избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка; е. информация за правото на Клиента по чл. 4, ал. 3 да се откаже от сключения във връзка със заявката индивидуален договор и за условията и начините за упражняването му; ж. срока, в който след проверка на наличността на заявената стока А-Зeт Медика България ООД ще потвърди валидността на заявката; з. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.
 2. При липса на възможност за изпълнение на задълженията на А-Зeт Медика България ООД, поради това, че не разполага със заявените за покупка продукти, в срока по ал.
 3. б. „ж” А-Зeт Медика България ООД уведомява Клиента за изчерпването им на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.

Чл. 13. Цени

 1. Всички цени в www.azmedica.bg са обявени в български левове и с включено ДДС
 2. Указаните в www.azmedica.bg цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
 3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина, описан в чл. 11

Чл. 14. Начини на плащане

 1. Цената по чл. 13 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: а. в брой в търговския офис; б. чрез наложен платеж при получаване на стоката;
 2. Клиентът заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, както следва: а. в случаите по ал.
 3. „а” – в момента на покупката; б. в случаите по ал.
 4. „б” – в момента на получаване на стоката

Чл. 15. Доставка

 1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка: а. в срок до 3 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 1
 2. ал. 5 - за гр. София; б. в срок до 4 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 1
 3. ал. 5 - за територията на Република България;
 4. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Чл. 16. Предаване на стоката

 1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
 2. При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
 3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, А-Зeт Медика България ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

Чл. 17. Право на отказ

 1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: а. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед в присъствие на служител от фирмата-доставчик; б. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена; в. цената, предявена на Клиента за заплащане, не съответства на дължимата цена; г. не е спазен срокът за доставка.
 2. След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
 3. При условията на ал.
 4. б. „а”, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до А-Зeт Медика България ООД
 5. В случай на упражняване правото по чл. 4, ал. 3 Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество, ненарушена цялост и безопасността й по време на срока по чл. 4, ал. 3.
 6. А-Зeт Медика България ООД възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото по чл. 4, ал. 3 или някое от правата си по ал. 1 или 2 от настоящия член.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на А-Зeт Медика България ООД

Чл. 18.

 1. А-Зeт Медика България ООД се задължава: а. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока; б. да достави в срок заявената стока; в. да изпълни поетите задължения.
 2. А-Зeт Медика България ООД има право: а. да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies); б. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, включително да поставя такива електронни препратки и рекламни банери в клиентския профил на Клиента; в. да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
 3. А-Зeт Медика България ООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и www.azmedica.bg, необходими за реализиране на този договор.
Зареждане...